Forretningsbetingelser/vilkår

I det følgende er Hegnslund som er forpagtet og drevet af virksomheden Wulff & Winkel ApS, benævt ’udlejer’.

Personen/virksomheden der lejer og afholder arrangement på Hegnslund er i det følgende benævnt ’lejer’.

Betaling:

Alle oplyste priser ved salg til private er inkl. moms. Alle oplyste priser for salg til virksomheder er excl moms. Lejeaftalen er bindende.

Som standard indbetales et depositum på 50% af de totale leje ved accept af tilbud og restbeløb senest 8 dage før lejedato med oplysning om endeligt deltagerantal (max 70 personer). Fravigelse fra denne praksis skal være anført skriftligt i tilbud.

Aflysning:

Aflysning kan ske ind til 30 dage før arrangementet, i hvilket tilfælde lejer frigøres for forpligtelsen til at indbetale den aftalte leje. Depositum fratrukket 10% af det totale aftalte lejebeløb refunderes. Dette beløb dækker administration og diverse udgifter.

Aflysning der sker mindre end 30 dage før afholdelse af arrangement, faktureres med 50% af det aftalte totale faktura beløb.

Såfremt bygningen, før arrangementet, måtte blive beskadiget af brand eller anden ulykkelig hændelse, kan udlejer ophæve den indgåede lejeaftale imod returnering af indbetalte beløb, herunder depositum til lejer. Lejer kan ikke gøre erstatningskrav af nogen art gældende overfor udlejer.

Så frem virksomheden Wulff & Winkel ApS som driver Hegnslund lukkes eller opløses forud for aftalt arrangement, tilbagebetales evt. indbetalt depositum & leje, men Wulff & Winkel ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for gennemførelse af aftalt udlejning/arrangement eller omplacering af dette.

Vilkår & retningslinjer for leje af Hegnslund:

 1. Ejendommen overtages som den er og forefindes rengjort, og skal tilbageleveres efter lejemålets ophør i samme stand og ryddelig gjort. Udlejer forestår rengøring. Dvs. lejer er ansvarlig for oprydning inde og ude samt nedtagning af pynt, sammenpakning og opmagasinering af borde og stole i lagerrum, samt opvask/aftørring af køkken. Skrald skal lægges i containere. Parasoller samt hynder til have møbler skal ligeledes stilles ind i lagerrum efter endt brug.
 2. I modsat fald faktureres lejeren timetakst for ekstra oprydning og rengøring (300 kr. excl. moms pr. time).
 3. I tilfælde af ødelagt/beskadiget inventar faktureres lejeren for det ødelagte.
 4. Anretterkøkkenet er kun beregnet til anretning, ikke til tilberedning af mad.
 5. Efter henstilling fra Jægersborg Skovdistrikt, skal døre og vinduer holdes lukket hvis der spilles musik, og denne skal senest slukkes kl. 03.00 af hensyn til naboerne. Hegnslund skal forlades i god ro og orden senest kl. 04.00.
 6. Der må ikke anbringes reklamer eller opsættes skilte på og i nærheden af ejendommen.
 7. Der må ikke opstilles telte el. lign i haven uden der er indhentet tilladelse på forhånd.
 8. Overnatning på Hegnslund er ikke tilladt.
 9. Der må ikke anvendes åben ild og/eller benyttes fyrværkeri hverken indendørs eller udendørs.
 10. Rygning skal foregå udendørs og askebægre skal benyttes.
 11. Det er ikke tilladt at have dyr med, hverken indendørs eller udendørs.
 12. Under afholdelse af arrangementer vil der lejlighedsvis eller hele tiden diskret være en vægter tilstede. Vægteren er tilstede af sikkerhedshensyn for at holde øje med bygningen. Vægteren kan ligeledes hjælpe med at svare på evt. spørgsmål.
 13. Hegnslund udlejes udelukkende til arrangementer af privat/lukket karakter for virksomheder og private. Der må således ikke afholdes åbne/offentlige arrangementer hvor der udskænkes alkohol mv. Afvigelse fra dette skal skriftligt aftales.
 14. Vi udlejer som udgangspunkt ikke Hegnslund til ungdomsfester, herunder studenterfester, 18 års fødselsdage mv.. Afvigelser fra denne praksis beror på en individuel vurdering af det ønskede arrangements karakter og sikkerheden omkring dette.

Ansvar: 

 1. Ethvert arrangement sker på lejers ansvar, og lejer hæfter overfor udlejer for eventuelle skader på ejendommen.
 2. Lejer må ikke foretage handlinger vedrørende ejendommen – herunder islåning af søm, stifter eller skruer, anvende tape eller opsætning af løsøre i vægge, gulve, lofter med videre.
 3. Lokalerne må alene benyttes til lukkede arrangementer og lejer har selv ansvaret for alle eventuelle nødvendige tilladelser.
 4. Lejer skal slukke levende lys samt elektrisk lys og apparater samt aflukke huset inden dette forlades. Anvisning vedrørende dette sker ved lejens start.
 5. Ethvert arrangement sker uden ansvar for udlejer. Udlejer er således uden ansvar overfor lejeren og lejerens gæster i enhver henseende.
 6. Hegnslund bestræber sig løbende på at alt inventar, installationer og hvidevarer samt vvs og el installationer er funktionsdygtige. I tilfælde af pludseligt opstået svigt eller defekt på inventar/ installationer herunder også el og vvs, under afholdelse af arrangement, kan lejer ikke gøre evt. erstatningskrav af nogen art gældende overfor udlejer.

 

Lejer er pligtig – og ansvarlig for overholdelse af Jægersborg Skovdistrikts bestemmelser om god ro og orden; herunder respekt for naboer ved f.eks. at holde døre og vinduer lukket ved afspilning af musik – samt renholdelse og oprydning af bygninger og omkringliggende areal.